UU’s styregruppe

UU Nordvestjylland er et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner Holstebro, Lemvig og Struer, med Holstebro Kommune som administrationskommune.

UU Nordvestjylland er styret af en styregruppe bestående af 1 direktør eller fagchef fra henholdsvis børne/unge-området og arbejdsmarkedsområdet fra hver af de 3 driftskommuner, i alt 6 personer.

Medarbejderne har en repræsentant i styregruppen uden stemmeret. UU’s leder er sekretær for styregruppe og er ligeledes uden stemmeret.

UU’s leder refererer i det daglige til Holstebro Kommunes BU-direktør, der er formand for styregruppen.

Styregruppen består af følgende embedsmænd fra de samarbejdende kommuner:

  • Direktør Helle Støve, Holstebro Kommune (formand for styregruppen)
  • Direktør Steinar Eggen Kristensen, Holstebro Kommune
  • Direktør Lars Borst Hansen, Lemvig Kommune
  • Direktør Pia Ulv Helleland, Lemvig Kommune
  • Direktør Lotte Junker Pedersen, Struer Kommune
  • Centerchef Jeannette Enevoldsen, Struer Kommune

Samt fra UU-Nordvestjylland (uden stemmeret):

  • UU-leder Hanne Paustian Tind
  • Medarbejderrepræsentant Ole Margon Madsen

Referater fra styregruppens møder er tilgængelige her. 

Kvalitetssikring af vejledningsindsatsen

Holstebro, Lemvig og Struer kommuner stiller via UU Nordvestjylland uddannelsesvejledning til rådighed for alle elever i 8.-10. klasse på folkeskoler, friskoler og private grundskoler. Alle elever vil gentagne gange møde deres lokale uddannelsesvejleder i undervisningen på skolen. UU’s vejledningsaktiviteter udgør en sammenhængende og kordineret vejledningsindsats, der er løbende afstemt med klassens lærerteam og har deltagelse af lærerne, så der sikres størst mulig sammenhæng til relevante skolefag eller tværgående emner.   

Eleverne bliver gennem afpassede emner, oplæg og øvelser grundigt orienteret om uddannelsesveje og karrierelæring, uddannelsesparathed, valg af ungdomsuddannelse herunder uddannelsessystemets opbygning og muligheder samt arbejdsmarkedets indretning og fremtidige kompetencebehov.  

Det er vejlederens opgave, at give de unge noget at tænke på og noget at tænke med, så eleverne kan tage deres kommende valg på et oplyst grundlag, hvor de er blevet udfordret på deres valg.

Alle elever i 8. klasse deltager endvidere i introduktionsforløb til ungdomsuddannelserne og får mulighed for frivillig brobygning i 9. klasse. Alle elever i 10. klasse skal deltage i brobygning til ungdomsuddannelse. Alle elever  har også mulighed for at ønske erhvervspraktik i 8.-10. klasse.  

Uddannelsesvejleder deltager endvidere på forældremøder og kan deltage i skole/hjem-samtaler efter ønske fra elev, forældre, skole eller uddannelsesvejleder. Alle elever og forældre kan tage kontakt til uddannelsesvejleder og få individuel vejledning om uddannelsesparathed, uddannelsesplan, adgangskrav og tilmelding til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsesvejledningen har sammen med skolens indsats særlig fokus på elever, der endnu ikke har opnået uddannelsesparathed til ønsket uddannelse eller som endnu ikke er afklaret til at foretage valg af ungdomsuddannelse. Uddannelsesvejledningen varetages af uddannede vejledere med uddannelse på diplom- eller masterniveau og baseres på et aktuelt og faktuelt vidensgrundlag med afsæt i de nyeste forskningsresultater og metoder.

Vejlednings- og skoleindsatsen i Holstebro, Lemvig og Struer kommune sker i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, virksomheder og det omkringliggende samfund, således at vejlednings- og undervisningsaktiviteter kan kædes sammen og integreres i skoleundervisningens fag og emner. UU har forbindelsesvejledere til alle lokale ungdomsuddannelser for at sikre en let og smidig kommunikation. Introduktionskurser og brobygningsforløb evalueres hvert år sammen med de deltagende skoler og ungdomsuddannelser for at sikre kvalitet og udvikling. På disse møder gives også en tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne til de afleverende skoler på elevernes generelle udbytte af undervisningen efter påbegyndt ungdomsuddannelse. Endvidere indgår UU i det tætte samarbejde på alle driftsniveauer om en styrket kommunal ungeindsats, KUI, herunder kontaktpersonordning og mentorindsats under gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Det er styregruppen for UU Nordvestjylland der på kommunalbestyrelsernes vegne løbende følger op på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Dagsordener og referater for styregruppens møder er tilgængelige på UU Nordvestjyllands hjemmeside. På styregruppens møde i foråret gives en redegørelse for søgemønstret til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse. På styregruppens møde i efteråret gives en redegørelse for vejledningens omfang, resultater og effekter set i forhold til uddannelsesfrekvenser for de 15-24 årige samlet set, aktivpligten for de 15-17 årige samt fastholdelsesfrekvensen 15 måneder efter start for elever i erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse. UU står endvidere altid til rådighed, når kommunalbestyrelsen ønsker forelagt data eller afrapportering på vejlednings- og ungdomsuddannelsesområdet.